A ALFAMETAL INTERNATIONAL BCN, SL. ens preocupem per la privadesa i la transparència.

Data efectiva de la present política de privacitat: 26/03/2024

Qui és el responsable del tractament de les vostres dades?

ALFAMETAL INTERNATIONAL BCN, SL.
B66358318.
Avinguda Antoni Gaudí 54, Rubí – 08191 – BARCELONA. 935 952 730
info@alfametal.es

A continuació, us indiquem en detall els tractaments de dades personals que realitzem, així com tota la informació relativa a aquestes.

 

Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?

 • Tractament de dades de clients: Prestar el servei contractat, realitzar la gestió administrativa, comptable i fiscal dels serveis i gestionar-ne el cobrament, així com enviar comunicacions promocionals sobre els nostres productes i serveis. En cas que no faciliteu les vostres dades personals, no podrem complir amb les finalitats descrites.
 • Tractament de dades de potencials clients i contactes: Realitzar la gestió de potencials clients que s’han interessat sobre els nostres serveis i atendre la sol·licitud, així com altres contactes comercials, i, si escau, enviar comunicacions comercials. En cas que no faciliteu les vostres dades personals, no podrem complir amb les finalitats descrites.

Així mateix, qui facilita les dades a través dels formularis d’aquesta web declara ser major de 14 anys, i queda prohibit l’accés i l’ús del portal a menors d’aquesta edat. Si en algun moment, el Responsable detecta que un menor de 14 anys ha proporcionat dades de caràcter personal, procedirem a suprimir-les.

 • Tractament de dades de candidats a un lloc de treball: Gestionar els Curriculum Vitae rebuts i realitzar els processos de selecció de personal, entrevistes i altres tràmits necessaris per a la recerca del millor candidat possible a un lloc de treball determinat. En cas que no faciliteu les vostres dades personals, no podrem complir amb les finalitats descrites.
 • Tractament de dades del canal de denúncies: Atendre i estudiar la seva sol·licitud i la informació proporcionada i fer, si escau, la investigació interna que sigui necessària. Així mateix, prendre les mesures oportunes que resultin de la investigació realitzada.
 • Tractament de dades de videovigilància: Garantir la seguretat de les persones, béns i instal·lacions.

En cap dels tractaments no es prendran decisions automatitzades sobre la base de les dades proporcionades.

Per quant de temps conservarem les vostres dades?

 • Tractament de dades de clients: Les dades es conservaran mentre l’interessat no sol·liciti la seva supressió i, com a termini màxim, durant els anys necessaris per complir les obligacions legals.
 • Tractament de dades de potencials clients i contactes: Les dades es conservaran mentre l’interessat no sol·liciti la seva supressió, sempre que siguin necessàries per a les finalitats descrites. Se suprimiran un cop deixin de ser necessaris per a la finalitat descrita.
 • Tractament de dades de candidats a un lloc de treball: Dos anys des de la darrera interacció.
 • Tractament de dades del canal de denúncies: Els terminis de conservació són els següents:
   • Investigació/instrucció de la comunicació: Termini que duri la investigació i que, amb caràcter general, no podrà superar els 3 mesos.

   Finalitzada la investigació/instrucció de la comunicació:

   • Comunicacions sobre fets no provats: 3 mesos + Termini màxim de 2 mesos des de la finalització de la investigació.
   • Comunicacions sobre fets provats (i s’inicia un procediment penal, laboral, etc.): 3 mesos + Termini que duri la tramitació del procediment.
   • Finalitzat el procediment: 3 mesos + Termini que duri la tramitació del procediment + Termini màxim de 2 mesos des de la finalització del procediment.

  En cas que els fets investigats fossin presumptament constitutius de delicte, i als efectes de prestar la màxima col·laboració amb les autoritats competents que puguin conèixer de la seva investigació, el termini de conservació s’estendrà fins a la data de prescripció dels presumptes delictes .
  En qualsevol cas, les dades s’han de conservar de manera bloquejada, és a dir, s’han d’identificar i reservar per tal d’impedir-ne el tractament excepte per a la posada a disposició de les administracions públiques, jutges i tribunals. Transcorreguts els terminis identificats a l’anterior quadre, se suprimiran l’expedient i tota la documentació relacionada amb els fets investigats.

 • Tractament de dades de videovigilància: Les dades es conservaran un màxim de 30 dies, excepte comunicació a Forces i Cossos de Seguretat, i/o Jutjats i Tribunals.

 

Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?

Us indiquem la base legal per al tractament de les vostres dades:

 • Tractament de dades de clients:
  • Execució d’un contracte: Prestar el servei contractat, realitzar la gestió administrativa, comptable i fiscal dels serveis i gestionar-ne el cobrament. (RGPD art. 6.1.b).
  • Interès legítim del Responsable: Enviament de comunicacions promocionals fins i tot per via electrònica. (RGPD Considerant 47, LSSICE art. 21.2).
 • Tractament de dades de potencials clients i contactes:
  • Execució d’un contracte: Gestió de clients potencials que s’han interessat sobre els nostres productes i/o serveis. (RGPD, art. 6.1.b).
  • Interès legítim del Responsable: Gestió de les dades de contacte professionals (LOPDGDD art.19, RGPD art. 6.1.f).
  • Consentiment de l’interessat: Enviar comunicacions promocionals, inclusivament per via electrònica. (RGPD, art. 6.1.a, LSSICE art.21).
 • Tractament de dades de candidats a un lloc de treball:
  • Execució d’un contracte: Gestió dels Curriculum Vitae lliurats pel candidat per realitzar els processos de selecció de personal per a la recerca del millor candidat possible a un lloc de treball determinat. (RGPD art. 6.1.b).
 • Tractament de dades del canal de denúncies:
  • Compliment d’una obligació legal: atendre i estudiar les informacions sobre actuacions o omissions esdevingudes a l’empresa que puguin ser constitutives qualsevol tipus d’infracció o delicte mitjançant la creació d’un canal intern d’informació, així com dur a terme totes aquelles actuacions encaminades a comprovar la versemblança dels fets relatats. (Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció; RGPD arts. 6.1.c i 9.2.b).
 • Tractament de dades de videovigilància:
  • Missió en Interès públic: Tractament necessari per al compliment d’una missió realitzada en interès públic o en l’exercici de poders públics conferits al responsable del tractament (RGPD art. 6.1.e), segons consta a la “Guia sobre l’uso de càmeres de vídeo per a seguretat i altres finalitats”, publicada per l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?

 • Tractament de dades de clients:
  • Administració pública amb competència en la matèria, amb la finalitat de complir les obligacions legals (requisit legal).
  • Administració Tributària, amb la finalitat de complir les obligacions legals (requisit legal)
  • Entitats financeres, amb la finalitat de fer els cobraments o girar els rebuts corresponents (requisit contractual)
  • Empreses del grup, amb la finalitat de col·laborar en la gestió i prestació del servei (requisit contractual).
 • Tractament de dades de potencials clients i contactes: No se cediran dades a tercers, excepte obligació legal.
 • Tractament de dades de candidats a un lloc de treball: No se cediran dades a tercers, excepte obligació legal.
 • Tractament de dades del canal de denúncies:
  • Empreses especialitzades que eventualment es designin per col·laborar en la investigació/instrucció a realitzar (requisit contractual).
  • En cas de resultar necessari, Administracions Públiques amb competència en la matèria i/o Jutges i Tribunals amb la finalitat de complir amb les obligacions legals (requisit legal).
 • Tractament de dades de videovigilància:
  • Si escau, les forces i cossos de seguretat de l’Estat, així com Jutjats i Tribunals, amb la finalitat d’aportar les imatges si s’ha comès un delicte (requisit legal)

Transferències de dades a tercers països

No estan previstes transferències de dades a tercers països a cap dels tractaments.

Quins són els vostres drets quan ens facilita les vostres dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a ALFAMETAL INTERNATIONAL BCN, SL estem tractant, o no, dades personals que els concerneixin.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollides. Igualment, té dret a la portabilitat de les seves dades.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, cas en què únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats es poden oposar al tractament de les seves dades. En aquest cas, ALFAMETAL INTERNATIONAL BCN, SL deixarà de tractar les dades, tret de motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Podrà exercitar materialment els seus drets dirigint-se a Avinguda Antoni Gaudí 54, Rubí – 08191 – BARCELONA. También dirigiéndose a rrhh@alfametal.es. En tots dos casos, haurà d’aportar informació suficient que permeti identificar-lo de forma fefaent, com ara el DNI o les dades que va aportar en el moment en què es va relacionar amb el Responsable.

Quan es faci l’enviament de comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica l’interès legítim del responsable, l’interessat es pot oposar al tractament de les dades amb aquesta finalitat.

Si heu atorgat el vostre consentiment per a alguna finalitat concreta, teniu dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

En cas que senti vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant de l’Autoritat de Control en matèria de protecció de dades competent a través del vostre lloc web: www.aepd.es.

Com hem obtingut les vostres dades?

Les dades personals que tractem a ALFAMETAL INTERNATIONAL BCN, SL procedeixen del propi interessat.

Les categories de dades que es tracten són:

 • Tractament de dades de clients:
  • Dades identificatives.
  • Adreces postals i electròniques.
  • Informació comercial.
 • Tractament de dades de potencials clients i contactes:
  • Dades identificatives.
  • Dades de contacte.
 • Tractament de dades de candidats a un lloc de treball:
  • Dades identificatives.
  • Adreces postals i electròniques.
  • Informació comercial.
 • Tractament de dades del canal de denúncies: Aquestes dades procediran de l’informant, rebudes mitjançant el canal intern creat, així com de la investigació que es dugui a terme. Les dades tractades seran:
  • Dades identificatives del comunicant i el comunicat (quan sigui possible i la comunicació no sigui anònima).
  • Adreces postals i electròniques del comunicant (quan sigui possible i la comunicació no sigui anònima).
  • Qualsevol altre rellevant per desenvolupar la investigació del presumpte acte o omissió constitutiu d’infracció o delicte.
 • Tractament de dades de videovigilància: Aquestes dades procedeixen de l’enregistrament de les càmeres instal·lades. Les dades tractades seran:
  • Imatge